POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW „COOKIES” SKLEPU INTERNETOWEGO STOPBOL.PL

Niniejszy dokument reguluje Politykę prywatności i plików „cookies” sklepu internetowego prowadzonego w domenie Stopbol.pl (zwanego dalej Sklepem). BioHO Tomasz Giemza, ul. Zdrojowa 40, 57-350 Kudowa-Zdrój (zwany dalej Sprzedawcą) dochowuje wszelkiej należytej staranności w celu poszanowania prywatności Klientów Sklepu.

 

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych zawartych w sklepie internetowym Stopbol.pl jest Tomasz Giemza, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BioHO Tomasz Giemza, ul. Zdrojowa 40, 57-350 Kudowa-Zdrój, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 8831801698 oraz REGON 020638069.

 

Dane osobowe

Klientów korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu prosimy o dobrowolne podanie danych osobowych. Administrator przetwarza pozyskane dane na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych. Dane zostają zebrane w szczególności w celu realizacji umowy oraz świadczenia usług na rzecz osób których dotyczą.

 

Administrator przetwarza dane osobowe Klientów sklepu internetowego Stopbol.pl w następujących zbiorach:

Nazwa zbioru Zakres przetwarzanych danych Cel przetwarzania
Zbiór danych osobowych Klientów
 • imię i nazwisko
 • firma przedsiębiorcy
 • adres zamieszkania
 • adres siedziby
 • adres dostawy
 • numer telefonu
 • adres e-mail
 • NIP
 • numer konta bankowego
 • numer zamówienia
Realizacja umowy zawartej z Klientem.
Zbiór danych osobowych Klientów, którzy złożyli reklamacje
 • imię i nazwisko
 • firma przedsiębiorcy
 • adres zamieszkania
 • adres siedziby
 • adres dostawy
 • numer telefonu
 • adres e-mail
 • NIP
 • numer konta bankowego
 • numer zamówienia
 • numer reklamacji
Prowadzenie postępowań związanych z reklamacją.
Zbiór danych osób korzystających z usługi „Newsletter”
 • imię i nazwisko
 • adres e-mail
Przesyłanie Newslettera.
Zbiór danych osób korzystających z formularzy kontaktowych
 • imię i nazwisko
 • adres e-mail
 • numer zamówienia
Umożliwienie kontaktu ze Sprzedawcą osobom, które zainteresowane są oferowanymi produktami.
Zbiór danych osób, które dodały opinię, komentarz lub recenzję w obszarze strony internetowej Sklepu
 • imię i nazwisko
 • adres e-mail
Umożliwienie Klientom wprowadzania opinii, komentarzy lub recenzji, dotyczących Produktów lub innych zasobów opublikowanych w obszarze Sklepu.
Zbiór danych osób, które zapisały się do otrzymywania powiadomień o dostępności Produktu
 • imię i nazwisko
 • adres e-mail
Przesłanie Klientom powiadomienia, gdy wybrany Produkt będzie dostępny do Sprzedaży.

 

Sprzedawca nie udostępnia zebranych danych podmiotom trzecim.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może być cofnięta w każdej chwili.

 

Administrator danych osobowych dochowuje szczególnej i należytej staranności w celu ochrony praw Klientów, których dane podlegają przetwarzaniu, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:

 • przetwarzane zgodnie z prawem,
 • zbierane dla oznaczonych w niniejszym dokumencie i zgodnych z prawem celów,
 • nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z powyższymi celami,
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
 • odpowiednio zabezpieczone,
 • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

Administrator danych osobowych zastrzega, iż zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Klientów, których danymi administruje, innym firmom w celu prawidłowego wykonania przez te firmy czynności związanych z dostarczeniem produktów, hostingiem, administracją, utrzymywaniem oraz zarządzaniem Sklepem, a także z dochodzeniem roszczeń oraz wyjaśnieniem okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną.

 

Uprawnienia Klienta

Klientom przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które ich dotyczą, zawartych w zbiorach danych Sprzedawcy. Jest to zwłaszcza prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 

Dane osobowe podane przez Klienta w czasie rejestracji mogą być przez niego samodzielnie edytowane i usuwane w zakładce „Moje konto”. Klientowi przysługuje prawo zakończenia w każdej chwili korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w tym prowadzenia Konta Klienta oraz usługi Newsletter. Klienci mogą również skontaktować się ze Sprzedawcą w celu wykonania przysługującego im prawa dostępu, modyfikacji i usunięcia danych bądź w celu sprzeciwienia się ich przetwarzaniu, za pośrednictwem Danych Kontaktowych Sprzedawcy udostępnionych na stronie internetowej, w szczególności poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej: e-mail: kontakt@stopbol.pl.

 

Dzienniki systemowe

To wewnętrzne dzienniki zdarzeń serwera Sklepu, automatycznie zapisujące żądania stron wysyłane, gdy Klienci odwiedzają jego witryny. Dzienniki systemowe zawierają żądanie strony wysłane przez Klienta, adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, datę i godzinę żądania oraz co najmniej jeden plik „cookie”, który może jednoznacznie identyfikować przeglądarkę Klienta.

 

Pliki „cookies”

To niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie) używanym przez Klienta podczas odwiedzania przez niego Sklepu. Informacje te przesyłane są do schowka używanej przeglądarki, która wysyła je z powrotem przy następnych wejściach na stronę internetową. Pliki „cookies” zawierają informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze Sklepu internetowego Stopbol.pl. Najczęściej zawierają one nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

Pliki te pozwalają na rozpoznanie urządzenia Klienta i wyświetlenie strony internetowej Sklepu dostosowanej do jego indywidualnych oczekiwań, przez co korzystanie ze stron staje się łatwiejsze i przyjemniejsze. Dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu Klienta możliwe jest m. in. zapamiętanie danych logowania, utrzymywanie sesji po zalogowaniu, zapamiętanie towarów dodanych przez Klienta do Koszyka czy dostosowanie strony do preferencji Klienta, takich jak np. rozmieszczenie treści, język czy jej kolor.

 

Jakie pliki „cookies” są wykorzystywane?

Na stronie internetowej Stopbol.pl używane są głównie trzy kategorie plików „cookies”:

 

 • Pliki niezbędne – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie Sklepu oraz funkcjonalności, z których Klient chce skorzystać , np. uwierzytelniające pliki cookies. Bez ich zapisania na urządzeniu Klienta korzystanie ze Sklepu jest niemożliwe.
 • Pliki funkcjonalne – pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Klienta ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one Sprzedawcy na poprawę funkcjonalności i wydajności strony.
 • Pliki biznesowe – do tej kategorii należą np. cookies reklamowe. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego. Ich zablokowanie może obniżyć poziom świadczenia usług ze względu na brak możliwości realizacji przez Sprzedawcę przychodów subsydiujących działanie Sklepu, jednak nie spowoduje niedostępności całości funkcjonalności strony.

 

Zarządzanie plikami „cookies”

Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Jeżeli Klient nie zgadza się na zapisywanie tych plików, konieczna jest odpowiednia zmiana ustawień przeglądarki internetowej. Możliwe jest wyłączenie zapisywania plików „cookies” dla wszystkich połączeń z danej przeglądarki lub dla konkretnej witryny, a także ich usuwanie. Sposób zarządzania plikami „cookies” zależy od używanego oprogramowania, dlatego szczegółowe informacje o możliwości i sposobach ich obsługi Klient znajdzie w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej, z której korzysta w celu połączenia ze stroną Sklepu.

Zgoda na przetwarzanie plików „cookies” jest dobrowolna. Należy jednak pamięta, że ograniczenia w ich stosowaniu mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z usług oferowanych na stronie internetowej Sklepu.

 

Gromadzenie danych

Dane gromadzone w dziennikach systemowych są wykorzystywane przez Sprzedawcę przez czas nieokreślony wyłącznie w celu administrowania Sklepem. Nie są one przekazywane na rzecz podmiotów trzecich, z wyłączeniem okoliczności opisanych w niniejszym dokumencie.